PANORAMA 1 OSNOVNI PAKET

CENA TESTA JE:  58.410 RSD

Panorama je genetički, prenatalni skrining test koji se radi iz krvi i koji otkriva uobičajena hromozomska stanja koja utiču na zdravlje bebe. Panorama koristi tehnologiju zasnovanu na SNP* da bi pružila veoma precizne rezultate i jedinstveni uvid u jednoplodne i blizanačke trudnoće.

Panorama se može uraditi već u devetoj nedelji gestacije.

*SNP, polimorfizam jednog nukleotida

Panorama osnovni paket skrinig testom pokazuje sledeće moguće hromozomske poremećaje:

  • Trizomija 13 (Patau sindrom)
  • Trizomija 18 (Edward sindrom)
  • Trizomija 21 (Down sindrom)
  • Abnormalnosti polnih hromozoma – Monozomija X hromozoma (Tarnerov sindrom), Klinefelterov sindrom (XXY), Triple X sindrom (XXX), Jacobsov sindrom (XYY)
  • Triplodije – prisustvo dodatnog seta hromozoma
  • Pol bebe

Panorama otkriva stanja koja drugi testovi ne mogu, uključujući molarnu trudnoću, triploidiju i nestajućeg blizanca

Panorama procenjuje rizik za Daunov sindrom sa stopom tačnosti većom od 99%.

Panorama je jedini test koji pravi razliku između DNK trudnice i fetusa, što pomaže da se izbegnu lažno pozitivni i lažno negativni rezultati

Panorama je jedini NIPT test koji može da odredi zigotnost i individualnu fetalnu frakciju u blizanačkoj trudnoći

Panorama ima osetljivost na mikrodeleciju 22q11.2 veću od 83%. Ova uobičajena i potencijalno teška mikrodelecija podjednako pogađa trudnice bez obzira na starost majke

Panorama se može uraditi za jednoplodne i blizanačke trudnoće, kao i za trudnoće ostvarene putem doniranih jajnih ćelija ili surogat majčinstva.