PANORAMA 3 VELIKI PAKET – Osnovni paket + 5 mikrodelecija

CENA VELIKOG TESTA: 73.800 RSD

Panorama je genetički, prenatalni skrining test koji se radi iz krvi i koji otkriva uobičajena hromozomska stanja koja utiču na zdravlje bebe. Panorama koristi tehnologiju zasnovanu na SNP* da bi pružila veoma precizne rezultate i jedinstveni uvid u jednoplodne i blizanačke trudnoće.

Panorama se može uraditi već u devetoj nedelji gestacije.

*SNP, polimorfizam jednog nukleotida

Panorama srednji paket skrinig testom pokazuje sledeće moguće hromozomske poremećaje:

 • Trizomija 13 (Patau sindrom)
 • Trizomija 18 (Edward sindrom)
 • Trizomija 21 (Down sindrom)
 • Abnormalnosti polnih hromozoma – Monozomija X hromozoma (Tarnerov sindrom), Klinefelterov sindrom (XXY), Triple X sindrom (XXX), Jacobsov sindrom (XYY)
 • Triplodije – prisustvo dodatnog seta hromozoma
 • 22q11
 • 1p36
 • Cri-du-Chat
 • Angelman
 • Pradder Willi
 • Pol bebe

Panorama otkriva stanja koja drugi testovi ne mogu, uključujući molarnu trudnoću, triploidiju i nestajućeg blizanca

Panorama procenjuje rizik za Daunov sindrom sa stopom tačnosti većom od 99%.

Panorama je jedini test koji pravi razliku između DNK trudnice i fetusa, što pomaže da se izbegnu lažno pozitivni i lažno negativni rezultati

Panorama je jedini NIPT test koji može da odredi zigotnost i individualnu fetalnu frakciju u blizanačkoj trudnoći

Panorama ima osetljivost na mikrodeleciju 22q11.2 veću od 83%. Ova uobičajena i potencijalno teška mikrodelecija podjednako pogađa trudnice bez obzira na starost majke.

Pasnorama detektuje uobičajena genetska stanja koja su uzrokovana dodatnim ili nedostajućim hromozomima kod fetusa, kao što je Daunov sindrom koji je uzrokovan dodatnim kopijama određenog hromozoma i kao što su mikrodelecije koje su posledica uklanjanja malog dela genetske informacije. Pošto Panorama koristi jedinstvenu tehnologiju za razlikovanje DNK trudnice i bebe, to je jedini NIPT koji testira triploidiju i može izbeći poznate izvore grešaka koji utiču na druge NIPT.

Najnovije preporuke ACOG (Američkog koledža za ginekologe i akušere) podržavaju NIPT za sve trudnoće i:

 • Preporučuje NIPT kao opciju o kojoj će se „razgovarati i ponuditi svim pacijentkinjama u ranoj trudnoći, bez obzira na starost majke ili osnovni rizik“.
 • Podržava analizu cfDNK kao „najosetljiviji i najspecifičniji skrining test za uobičajene fetalne aneuploidije“.
 • Ističe jedinstvene prednosti NIPT-a zasnovanog na SNP-u, uključujući detekciju triploidije i jedinstvene mogućnosti utvrđivanja zigotnosti blizanaca i utvrđivanje individualne frakcije fetusa